สมัครเล่น GClub หมายเหตุประกอบงบการ SBOBET GOAL889

สมัครเล่น GClub บริษัทไม่มีหุ้น E หรือหุ้น F ที่ออกจำหน่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255เงิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551. นโยบายการบัญชก) พื้นฐานของการบัญชี

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานได้จัดทำขึ้นตามแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหราชอาณาจักร และตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ (SORP) หัวข้อ “งบการเงินของบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนและกองทุนร่วมลงทุน” ซึ่งออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552ตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับปี 1 มกราคม 2010 ถึง 31 ธันวาคม 2010

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้แบบแผนต้นทุนในอดีต ยกเว้นการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุน นโยบายการบัญชีหลักยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปีและบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทข) การประเมินมูลค่าเงินลงทุน

ธุรกิจของบริษัทคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อสร้างผลกำไรจากผลตอบแทนรวมในรูปของรายได้และการเติบโตของทุน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนทั้งหมดถูกกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรมแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นเอกชนระหว่างประเทศและการลงทุน

การลงทุนที่ไม่ได้เสนอราคา ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตราสารทุนและเงินกู้ ถูกกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามแนวทาง International Private Equity and Venture Capital Guidelines and Financial Reporting Standard 26 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” (FRS 26) เงินลงทุนรับรู้เริ่มแรกในราคาทุน ต่อมาได้มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กรรมการประมาณการไว้ด้วยความ

รอบคอบและสุจริต กำไรหรือขาดทุนจากการถือครองการลงทุนที่เกิดจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใหม่จะถูกโอนไปยังงบกำไรขาดทุนโดยตรง มูลค่ายุติธรรมกำหนดได้ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมคือจำนวนเงินที่สินทรัพย์สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญาที่มีความรู้และเต็มใจในธุรกรรมที่มีระยะเวลาจำกัด
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับการลงทุน ผู้จัดการจะใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงธรรมชาติ ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ของการลงทุนและความมีสาระสำคัญในบริบทของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และจะใช้สมมติฐานและการประมาณการที่สมเหตุสมผล

วิธีการที่เหมาะสมประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งหมดที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของการลงทุน ใช้วิธีการประเมินมูลค่าอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจะทำให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในงบการเงิน
วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดมีการระบุไว้ด้านล่าง ในการประเมินว่าวิธีการใดเหมาะสม กรรมการมักจะชอบวิธีการที่ใช้การวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนตามตลาด

ราคาการลงทุนล่าสุดส่วนลดกระแสเงินสด/กำไรหลายเทสินทรัพย์สุทธราคาตลาดที่มีจำหน่าใน 2 วิธีนี้ เหมาะสมที่สุดกับการลงทุนของบริษัท ได้แก่1 – ราคาของการลงทุนล่าสุด

ในกรณีที่มีการประเมินมูลค่าการลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทั่วไปต้นทุนของเงินลงทุนจะเป็นเครื่องบ่งชี้มูลค่าที่ดี โดยทั่วไปถือว่าใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น ในทางปฏิบัติ ช่วงเวลาจนถึงจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดสดหรือเนื้อหาความบันเทิงครั้งแรกซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนมักใช้เป็นวันที่หยุดยาวสำหรับการประเมินมูลค่าดังกล่าว2 – ส่วนลดกระแสเงินสด/กำไรของธุรกิจอ้างอิง

การลงทุนสามารถประเมินมูลค่าได้โดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทที่ลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่เกินจำนวนเงินที่รับประกันจะต้องใช้วิจารณญาณในระดับสูงอย่างชัดเจนในระยะแรกของการลงทุนแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในระยะเริ่มต้นของการลงทุน

ในช่วงก่อนการถ่ายทอดสดครั้งที่สองหรือเนื้อหาความบันเทิง ถือว่าเหมาะสมที่จะใช้ราคาที่จ่ายสำหรับการลงทุนล่าสุดเป็นข้อมูลล่าสุดที่มี หลังจากนั้น พอร์ตการลงทุนจะประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด/รายได้ที่มีส่วนลด โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของรายการสดหรือเนื้อหาด้านความบันเทิง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ ‘สินทรัพย์ทางการเงินในมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน’ แสดงในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

จากการประเมินมูลค่าข้างต้น จึงมีดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเงินลงทุนการลงทุนที่ไม่ผ่านการรับรอง – OEICs

เงินลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของบริษัทในตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย OEICs กำหนดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคากลาง ถูกกำหนดให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนตามวัตถุประสงค์ของ FRS 26

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขและไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการคืนทุนในงบกำไรขาดทุนและจัดสรรให้กับทุนสำรองที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ต้นทุนของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะบันทึกเป็นทุนในงบกำไรขาดทุนค) รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่จำเป็นในการลดกระแสรายได้ที่คาดหวังในอนาคตตลอดอายุของเงินกู้ให้เหลือตามมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น ผลกระทบหลักของบริษัทในเรื่องดังกล่าวคือการปฏิบัติทางบัญชีของเบี้ยประกันเงินกู้ ในกรณีที่เบี้ยประกันเงินกู้เหล่านั้นถูกเรียกเก็บแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่า พวกเขาควรได้รับการบันทึกเป็นรายได้ตลอดอายุของเงินทดรองในขอบเขตที่คาดว่าจะเก็บเบี้ยประกันเหล่านั้น

ง) เงินปันผลรับเงินปันผลรับจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการประกาศโดยบริษัทที่ลงทุนจ) ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดตามเกณฑ์คงค้าง ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีรายได้ภายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นว่า:

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะถูกบันทึกเป็นทุนในงบกำไรขาดทุนตามที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งและนำเสนอบางส่วนเป็นรายการทุนซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับการบำรุงรักษาหรือการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนที่ถืออยู่ และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รับการจัดสรร 50% ให้กับรายได้และ 50% เป็นทุน ซึ่งแสดงถึงการแบ่งผลตอบแทนระยะยาวของบริษัท
ฉ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามความแตกต่างของระยะเวลาที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีการกลับรายการ ณ วันที่ในงบดุล ที่เกิดรายการหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายมากขึ้นหรือสิทธิในการจ่ายน้อยลง ภาษีจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยอดดุล วันที่แผ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ได้ก็

ต่อเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าไม่มีผลกำไรที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถหักการกลับรายการของความแตกต่างของระยะเวลาในอนาคตได้ ความแตกต่างของระยะเวลาคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกำไรทางภาษีของบริษัทและผลลัพธ์ตามที่ระบุในงบการเงิน ซึ่งสามารถกลับรายการได้ในหนึ่งหรือหลายงวดต่อๆ ไป

ช) หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F และหุ้น Gบริษัทมีหุ้นหกประเภท หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F และหุ้น G หุ้นแต่ละประเภทจะมีกลุ่มของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แยกจากกัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน ทุกชั้นแชร์อันดับ pari passu ซึ่งกันและกันในแง่ของการลงคะแนนและสิทธิอื่น ๆ ไม่มีการจัดสรรหุ้น G ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอหุ้น E และ F ที่เกี่ยวข้อง (รวมในปี 2011) และข้อเสนอหุ้น D (รวมในปี 2010) รวมถึงค่าใช้จ่ายในรายการและค่าคอมมิชชั่น เกิดขึ้นโดย Ingenious Media Investments Limited และค่าธรรมเนียม 5.5% ของยอดรวม เงินที่ได้รับจากข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้รับการชำระโดยพิจารณาจากบริการที่จัดให้ กรรมการเชื่อว่าร้อยละ 80 ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มทุน และจัดประเภทสัดส่วนนี้เป็นต้นทุนการออก ตามกฎหมายของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นได้หักออกจากบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 20% ที่แสดงด้านบนถูกนำไปเป็นรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายการจัดการส่วนเกินจำนวน 710k (31 ธันวาคม 2553: 602k) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับรู้สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการส่วนเกินเหล่านี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์รายได้ที่ต้องเสียภาษีในอนาคตของบริษัทได้ด้วยความแน่นอนตามสมควร เนื่องจากบริษัทมีสถานะเป็น VCT และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการขออนุมัติในอนาคตอันใกล้ต่อไป บริษัทจึงไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุนใหม่

ในปีปัจจุบัน มีการออกและจัดสรรหุ้น E จำนวน 2,846,122 หุ้น และหุ้น F จำนวน 1,572,095 หุ้นตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นมีจำนวน 157k และ 86k ตามลำดับ โดยที่ 125k และ 69k ได้ถูกหักออกจากเงินที่ได้มา

ในปีก่อนหน้า มีการออกและจัดสรรหุ้น D จำนวน 6,785,624 หุ้นตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการชำระหุ้น D จำนวน 6,735,624 หุ้น ณ สิ้นปีนั้นจนครบถ้วน ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจำนวน 295k ถูกหักออกจากเงินที่ได้รับจากการแบ่งปัน

ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีการออกและจัดสรรหุ้น C จำนวน 2,810,596 หุ้นตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจำนวน 121,000 ปอนด์ได้ถูกหักออกจากเงินที่ได้มาจากการแบ่งปัน

ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10,205,010 หุ้นตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกหนึ่งหุ้นที่สร้างขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง บริษัท ออกที่ตราไว้หุ้นละ ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจำนวน 448k ได้ถูกหักออกจากเงินที่ได้รับจากการแบ่งปัน

หุ้นสามัญ, หุ้น C, หุ้น D, หุ้น E และหุ้น F หุ้นที่เท่าเทียมกันในแง่ของการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิอื่น ๆ ทุนในหุ้นสามัญ, C, D, E และ F ที่ออกทั้งหมดของบริษัทได้รับการยอมรับให้อยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการที่ดูแลโดย Financial Services Authority และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ทุนสำรองรวมถึงการสูญเสียการถือครองการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 84k และการสูญเสียการถือครองการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 269k บัญชีสำรองอื่น ๆ ทุนสำรองและเงินสำรองรายได้เป็นเพียงเงินสำรองที่สามารถแจกจ่ายได้ของบริษัท

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 510,000 ปอนด์สำหรับหุ้นสามัญ (13 เมษายน 2553: 510k ปอนด์) และ 141,000 ปอนด์สำหรับหุ้น C (28 พฤษภาคม 2553: 141,000 ปอนด์) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 337k ปอนด์สำหรับหุ้น D (31 ธันวาคม 2553: ไม่มีเลย)

EA เฉลิมฉลอง UEFA EURO 2012 ด้วยวิดีโอเกมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
EA SPORTS UEFA EURO 2012 Digital Expansion Pack สำหรับ FIFA Soccer 12 ให้แฟนๆ ได้สัมผัสประสบการณ์สุดดราม่าของการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริง

EA SPORTS เป็นหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงด้านกีฬาชั้นนำของโลก ด้วยแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่มียอดขายสูงสุด เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับรางวัล โปรแกรมสำหรับแฟนๆ และประสบการณ์ดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม EA SPORTS สร้างประสบการณ์เชื่อมต่อที่จุดประกายอารมณ์ของกีฬาผ่านวิดีโอเกมกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงMadden NFL football, FIFA Soccer , NHL® hockey, NBA LIVE basketball, NCAA® Football , Tiger Woods PGA TOUR® golf, SSXและFight Nightมวย. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA SPORTS รวมถึงข่าวสาร วิดีโอ บล็อก ฟอรัม และแอปเกม โปรดไปที่www.easports.com .

*การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สมัครเล่น GClub การลงทะเบียนบัญชี Origin (EA) และ FIFA 12 ONLINE PASS ที่จำเป็นสำหรับการเล่นออนไลน์บน Xbox 360 และ PS3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการลงทะเบียนบัญชี Origin (EA) จำเป็นสำหรับพีซี ต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อสร้างบัญชี

เกี่ยวกับ Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ:EA) เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงเชิงโต้ตอบแบบดิจิทัล แฟรนไชส์เกมของบริษัทนำเสนอในรูปแบบทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และบริการออนไลน์ที่จัดส่งผ่านคอนโซลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต EA มีผู้เล่นที่ลงทะเบียนมากกว่า 100 ล้านคนและดำเนินงานใน 75 ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2554 EA ประกาศรายรับสุทธิ GAAP ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ EA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เรดวูดซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย และได้รับการยอมรับจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพสูงที่ได้รับการยกย่อง เช่น The Sims™, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed™, Battlefield™ และ Mass Effect™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA ได้ที่ http://info.ea.com

EA SPORTS, EA SPORTS Active, The Sims และ Need for Speed ​​เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. Battlefield เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA Digital Illusions CE AB Mass Effect เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA International (Studio and

Publishing) Ltd. John Madden, NFL, NCAA, Tiger Woods, PGA TOUR และ FIFA เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้โดยได้รับอนุญาต “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc. “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจด

ทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc. Xbox 360 เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft คำยูฟ่าและยูโร 2012 โลโก้และสโลแกนของยูฟ่ายูโร 2012 และถ้วยรางวัลยูฟ่ายูโรได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ของยูฟ่า ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจาก

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของ FIFA “© โลโก้ FIFA Brand OLP เป็นลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ FIFA สงวนลิขสิทธิ์” ผลิตภายใต้ใบอนุญาตโดย Electronic Arts Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50221800&lang=enWikifamilies กลายเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของ Kids4Trees และสมาคม Pour la Terre
29 มีนาคม 2555 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
NYON, สวิตเซอร์แลนด์–( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. Wikifamilies, Inc. (OTCQB: WFAM) เข้าร่วม UNESCO (Education for Sustainable Development) และ World Environment/Green Economy UNEP, the World Olympians Association และ USDA Forest Service ในการเป็น ผู้สนับสนุนหลักของสมาคม Pour la Terre

The Pour la Terre Kids4Trees ( www.pourlaterre.org และwww.kids4trees.org ) โปรแกรม London Games หมุนรอบคำมั่นสัญญา Sustainable Legacy ที่ London Games กำหนดให้เป็นกลางทางคาร์บอน

โครงการ Kids4Trees จะขยายไปสู่หัวข้อเรื่องความยั่งยืน ซึ่งจะให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและนักเรียนตัวน้อย รวมถึงโปรแกรมของโรงเรียนที่มีนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้าร่วมและกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยประสานงานกับ Olympic Park Legacy ทั้งหมดจะร่วมมือกับ World Olympians Association และร่วมมือกับ Prince’s Trust

Malcolm Hutchinson ประธานและซีอีโอของ Wikifamilies กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนโครงการ Kids4Trees เนื่องจากเป้าหมายของพวกเขาเหมือนกับเป้าหมายของเรา – เพื่อให้คนรุ่นต่อไปของเรามีมรดกที่น่าภาคภูมิใจ ด้วยความร่วมมือกับ Association Pour la Terre เรากำลังช่วยให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมโลกของเรา และเข้าใจถึงความสำคัญของมรดกของพวกเขาและการมีส่วนร่วมของพวกเขา”

Stephen Redner ประธานและกรรมการบริหาร Kids4Trees กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ Wikifamilies เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนชั้นนำอื่นๆ ของเรา จุดมุ่งหมายของ Wikifamilies สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับจุดมุ่งหมายของสมาคมของเราและผู้สนับสนุนอื่นๆ เราคาดว่า Kids4Trees จะได้รับการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน รวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้อื่นๆ ของเราในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และทั่วโลก”เกี่ยวกับ Wikifamilies, Inc.

Wikifamilies, Inc. ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เป็นกรรมสิทธิ์และแพลตฟอร์มมือถือwww.Wikifamilies.comเป็นเว็บไซต์เครือข่ายที่โฮสต์บนเว็บซึ่งสมาชิก เช่น ครอบครัว ทีมกีฬา โบสถ์ และองค์กรสมาชิกอื่นๆ สามารถจัดการ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูล วิดีโอ เอกสาร และอื่นๆ ภายในชุมชนที่ใกล้ชิด

Wikifamilies, Inc. ต่างจากเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้โฆษณา Wikifamilies, Inc. เสนอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ปลอดภัยและครบถ้วน ซึ่งไม่เคยถูกขุดขึ้นมาสำหรับผู้โฆษณา หากต้องการลงทะเบียนวันนี้ โปรดไปที่www.Wikifamilies.com เข้าร่วมฟรีและเสนอบริการที่มีมูลค่าสูงมากมายโดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับแผนธุรกิจและสภาพทางการเงินในอนาคตของ Wikifamilies ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงฝ่ายต่างๆ อาจไม่เสร็จสิ้นการทำธุรกรรม

หรือเมื่อเสร็จสิ้น ธุรกรรมอาจแตกต่างไปจากที่ไตร่ตรองไว้ในปัจจุบัน ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร Wikifamilies ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา นอกจากนี้, ข้อความที่เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าใดๆ เกี่ยวกับรูปแบบอุตสาหกรรมที่คาดหวังในอนาคต และผลลัพธ์ทางการเงินและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็น

นัยโดยสิ่งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ว่าครอบครัว Wiki สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้สำเร็จหรือไม่ ความสามารถในการรวมบริษัทและเทคโนโลยีที่ได้มา; ความสามารถในการรักษาพนักงานคนสำคัญ ความสามารถในการรวมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการยอมรับของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่รวมกันได้สำเร็จ สภาวะตลาดทั่วไป และครอบครัววิกิจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และระดับที่สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากตลาดหรือไม่ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

Amazon Web Services และสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาประกาศแคตตาล็อกพันธุศาสตร์มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมให้ใช้งานบนคลาวด์แล้ว
ขณะนี้ นักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงโครงการ 1,000 Genomes บน AWS ได้ทันที ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเร่งการวิจัยโรคได้

ทำเนียบขาว Big Data Summit 201229 มีนาคม 2555 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกซีแอตเทิล–( บิสิเนส ไวร์) — Amazon Web Services LLC (AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com (NASDAQ:AMZN) และสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIH) ประกาศในวันนี้ที่งาน White House

Big Data Summit ว่าโครงการ 1,000 Genomes ทั้งหมดพร้อมใช้งานแล้ว บน AWS เป็นชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การประกาศในวันนี้ทำให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถรวบรวมพันธุศาสตร์มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดได้ฟรี โครงการ 1,000 Genomes เป็นความพยายามในการวิจัยระดับนานาชาติที่ประสานงานโดยกลุ่ม

บริษัทและองค์กร 75 แห่งเพื่อสร้างแคตตาล็อกที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับความผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ โปรเจ็กต์นี้เติบโตขึ้นเป็น 200 เทราไบต์ของข้อมูลจีโนม รวมถึง DNA ที่จัดลำดับจากบุคคลมากกว่า 1,700 คน ซึ่งขณะนี้นักวิจัยสามารถเข้าถึงบน AWS เพื่อใช้ในการวิจัยโรคได้ โครงการ 1,000

Genomes มีเป้าหมายที่จะรวมจีโนมของบุคคลมากกว่า 2,600 คนจาก 26 ประชากรทั่วโลก และ NIH จะยังคงเพิ่มตัวอย่างจีโนมที่เหลืออยู่ในชุดข้อมูลสาธารณะในปีนี้ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลโครงการ 1,000 Genomes โปรดไปที่http://aws.amazon.com/1000genomes _

“การใส่ข้อมูลลงใน AWS Cloud ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับนักวิจัยทั่วโลกที่ต้องการศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ในวงกว้างแต่ขาดความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะทำเช่นนั้น”

ทวีตนี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูลสำหรับโครงการ 1,000 Genomes “ก่อนหน้านี้ นักวิจัยที่ต้องการเข้าถึงชุดข้อมูลสาธารณะ เช่น โครงการ 1,000 Genomes ต้องดาวน์โหลดจากศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลไปยังระบบ

ของตนเอง หรือส่งข้อมูลทางกายภาพไปยังดิสก์ กระบวนการนี้ใช้เวลานาน และนั่นก็ถือว่าแล็บมีแบนด์วิดท์ในการดาวน์โหลดข้อมูลและที่เก็บข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลที่เพียงพอเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อมีแล้ว” Lisa D. Brooks, Ph.D. , Program Director กล่าว สำหรับโครงการความแปรปรวนทางพันธุกรรม สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIH

Richard Durbin, Ph.D., ผู้อำนวยการร่วมของ “การใส่ข้อมูลลงใน AWS Cloud ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับนักวิจัยทั่วโลกที่ต้องการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของมนุษย์ในวงกว้างแต่ขาดความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการทำเช่นนั้น” โครงการ 1,000 Genomes และหัวหน้าร่วมของพันธุศาสตร์มนุษย์ที่ Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton ประเทศอังกฤษ

ชุดข้อมูลสาธารณะบน AWS ให้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางของข้อมูลสาธารณะที่จัดเก็บไว้ใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากบริการของ AWS เช่น Amazon Elastic Compute Cloud

(Amazon EC2) และ Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) ทำให้ไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลภายในองค์กร แล้วจึงจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรการประมวลผลที่ปรับขนาดได้สูงของ AWS เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่

และแอปพลิเคชันการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เช่น ที่พบในวิทยาศาสตร์และการวิจัย ห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion ของ NASA ศูนย์ การ แพทย์ Langone ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กUnilever , Numerate , Sage BionetworksและIon Fluxเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใช้ประโยชน์จาก AWS เพื่อการค้นพบ

และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ AWS จัดเก็บชุดข้อมูลสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับชุมชน นักวิจัยจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูลสาธารณะบน AWS โปรดไปที่: http://aws.amazon.com/publicdatasets/

“ต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี และใช้เงินหลายพันล้านเหรียญในการเรียงลำดับและเผยแพร่จีโนมมนุษย์ตัวแรกๆ ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีการจัดลำดับจีโนมช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดการกับโครงการต่างๆ เช่น 1,000 จีโนม โดยการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ได้สร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทรงพลังและพร้อมใช้งานทันทีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั้น” Deepak Singh, Ph.D. กล่าว และผู้จัดการผลิตภัณฑ์หลัก Amazon Web Services “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลสำคัญนี้โดยทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่ง

หมายความว่านักวิจัยและห้องปฏิบัติการทุกขนาดและทุกงบประมาณสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ 1,000 Genomes ทั้งหมด และสามารถเริ่มวิเคราะห์และบีบอัดข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรตามปกติ นักวิจัยสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการวิจัยของพวกเขา”เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

NIH ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางการแพทย์ของประเทศ ประกอบด้วยสถาบันและศูนย์ 27 แห่ง และเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ NIH เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทางคลินิก และการแปล และกำลังตรวจสอบสาเหตุ การรักษา และการรักษาโรคทั้งที่พบบ่อยและหายาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NIH และโปรแกรมต่างๆ ของ NIH โปรดไป ที่ www.nih.govเกี่ยวกับ Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเปิดตัวในปี 2549 เริ่มเปิดเผยบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแก่ธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบของบริการเว็บ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อการประมวลผลแบบคลาวด์ ประโยชน์สูงสุดของการประมวลผลแบบคลาวด์และ AWS คือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากรูป

แบบธุรกิจใหม่และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นทุนผันแปร ธุรกิจไม่จำเป็นต้องวางแผนและจัดหาเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากรไอทีอื่นๆ ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนอีกต่อไป เมื่อใช้ AWS ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและการประหยัดจากขนาดของ Amazon เพื่อเข้าถึง

ทรัพยากรเมื่อธุรกิจต้องการ ให้ผลลัพธ์เร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง วันนี้ Amazon Web Services นำเสนอบริการที่น่าเชื่อถือ ปรับขนาดได้ แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานราคาประหยัดในระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร ภาครัฐ และลูกค้าสตาร์ทอัพหลายแสนรายใน 190 ประเทศทั่วโลก AWS นำเสนอ

บริการต่างๆ มากกว่า 28 รายการ รวมถึง Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) บริการของ AWS พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าจากที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา บราซิล ยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร
เกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา

และค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ที่ตกแต่งใหม่ และมือสองที่ไม่ซ้ำกันนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์; บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ให้บริการ Amazon’ ลูกค้านักพัฒนาที่สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน

ในระบบคลาวด์โดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle รุ่นล่าสุดเป็น Kindle ที่เบาและกะทัดรัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีหน้าจอหมึกอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสุดขนาด 6 นิ้วแบบเดียวกันที่อ่านได้เหมือนกระดาษจริงแม้ในแสงแดดจ้า

Kindle Touch เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Kindle ที่มีหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้เปิดหน้า ค้นหา เลือกซื้อ และจดบันทึกได้ง่ายกว่าที่เคย ยังคงมีประโยชน์ทั้งหมดของจอแสดงหมึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าที่สุด Kindle Touch 3G เป็น e-reader อันดับต้น ๆ และนำเสนอการออกแบบและ

คุณสมบัติใหม่ที่เหมือนกันของ Kindle Touch ด้วยความสะดวกสบายที่เหนือชั้นของ 3G ฟรี Kindle Fire เป็น Kindle สำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี เพลง หนังสือ นิตยสาร แอพ เกม และการท่องเว็บที่มีเนื้อหาทั้งหมด พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีใน Amazon Cloud, Whispersync, Amazon Silk (เว็บเบราว์เซอร์ที่เร่งความเร็วบนคลาวด์ปฏิวัติใหม่ของ Amazon) หน้าจอสัมผัสสีสดใสและโปรเซสเซอร์แบบดูอัลคอร์อันทรงพลัง

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.itและwww.amazon.es _ ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายคลึงกันนั้นรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติตาม ,

ฤดูกาล, ข้อตกลงทางการค้า, การเข้าซื้อกิจการและการทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การหยุดชะงักของระบบ, สินค้าคงคลัง, กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี, การชำระเงินและการฉ้อโกง

DoMark International ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการขายหุ้นของบริษัทต่อ
29 มีนาคม 2555 08:40 น. Eastern Daylight Time
LONGWOOD, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )–19 ก.ค. DoMark International, Inc. (OTCBB: DOMK) ได้ออกคำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขายต่อหุ้นต้องห้ามของ DoMark

“ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท เรามุ่งเน้นที่แผนธุรกิจของบริษัทในเครือ SolaWerks และเคสชาร์จ Solapad SolaWerks กำลังพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ ซึ่งเราจะเปิดตัวต่อผู้ถือหุ้นและออกสู่ตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ทวีตนี้
บริษัทได้เกิดขึ้นและกลับมาจากสถานะของบริษัทเชลล์หลายครั้ง ดังนั้นจึงเกิดความสับสนในหมู่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะสามารถขายหุ้นตามกฎข้อ 144 ได้หรือไม่ กฎข้อที่ 144 คือแหล่งที่ปลอดภัยหลักที่ใช้โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำกัด ในบริษัทมหาชนเพื่อขายหุ้นของตน

เพื่อแก้ไขความสับสนนี้ บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายของเมืองฮุสตันของ Whitley LLP Attorneys at Law ให้แสดงความเห็นต่อตัวแทนการโอนของบริษัทเกี่ยวกับวันที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎข้อ 144 เพื่อขายต่อหุ้นของบริษัทได้

ไมเคิล แฟรงคลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้ความเห็นว่า: “บริษัทได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเราจำเป็นต้องได้รับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามที่ว่าเมื่อใดจึงจะสามารถขายหุ้นที่จำกัดของบริษัทได้โดยใช้กฎข้อที่ 144 ในฐานะที่เป็น ผลที่ได้ เราจ้าง Whitley LLP Attorneys at Law ซึ่งได้รับการแนะนำเป็นอย่างดีให้เป็นบริษัทกฎหมายหลักทรัพย์ชั้นนำสำหรับบริษัทมหาชนขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น DoMark”

Whitley LLP Attorneys at Law ได้แสดงความเห็นต่อตัวแทนการโอนของบริษัทว่า บริษัทได้พ้นจากสถานะบริษัท Shell เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2011 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มดำเนินการหลังจากกลายเป็นบริษัท Shell หลังจากการเสนอซื้อกิจการ Silk For Less, Inc . ถูกทอดทิ้ง

นอกจากนี้ ความเห็นระบุว่าวันที่บริษัทยื่นข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (“ข้อมูลแบบ 10”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจใหม่หลังจากออกจากสถานะ บริษัท เชลล์คือวันที่ 17 ตุลาคม 2554 วันที่ยื่น แบบฟอร์ม 10-Q ของบริษัทสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม

2554 Whitley LLP Attorneys at Law สมัครเล่น GClub ยึดตามความเห็นนี้จากการที่บริษัทไม่ได้เริ่มดำเนินการมากกว่าปกติจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 เมื่ออดีตผู้บริหารด้านกีฬาของบริษัท บริษัทในเครือ (Armada Sports & Entertainment, Inc.,หรือ “Armada Sports”) ได้ทำข้อตกลงกับ Global Sports and Entertainment เพื่อจัดหาคนดังหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเพื่อเข้าร่วมในรายการ The Celebrity Golf Challenge และ/หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ